Xuất bản thông tin

null Công bố 08 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Trồng trọt

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố 08 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Trồng trọt

Ngày 13/3/2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký Quyết định số 198/QĐ-UBND-HC ngày 13/3/2024 Công bố mới 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt, bổ sung tại Quyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 130 TTHC trong đó có 105 TTHC cấp Tỉnh, 14 TTHC cấp huyện và 11 TTHC cấp xã.

Chi tiết mời xem Quyết định số 198/QĐ-UBND-HC

Tuyết Loan