boder tthc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ứng dụng lồng nhau

Banner Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y

Banner Lĩnh vực Thủy sản

Banner Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Banner Lĩnh vực Lâm nghiệp

Baner TTHC Quan ly doanh nghiep

Baner TTHC Khoa học công nghệ MT

Banner Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt

Banner Lĩnh vực Trồng trọt

Banner Lĩnh vực Thủy lợi

Baner TTHC Phong chong thien tai

Baner TTHC KTHT & PTNT

Baner TTHC Chan nuoi

QĐ TTHC 1604

Mời xem Quyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mời xem: Hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Banner 1022

Banner Bạn nhà nông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Danh mục chính Menu