boder tthc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ứng dụng lồng nhau

Banner Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y

Banner Lĩnh vực Thủy sản

Banner Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Banner Lĩnh vực Lâm nghiệp

Baner TTHC Quan ly doanh nghiep

Baner TTHC Khoa học công nghệ MT

Banner Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt

Banner Lĩnh vực Trồng trọt

Banner Lĩnh vực Thủy lợi

Baner TTHC Phong chong thien tai

Baner TTHC KTHT & PTNT

Baner TTHC Chan nuoi

QĐ TTHC 1604

Mời xem Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mời xem Quyết định số 307/QĐ-UBND-HC ngày 01/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

Mời xem Quyết định số 444/QĐ-UBND-HC ngày 04/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

Mời xem Quyết định số 951/QĐ-UBND-HC ngày 24/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

ời xem: Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (thực hiện trực tiếp, thực hiện trực tuyến, thực hiện qua Dịch vụ Bưu chính công ích) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Banner 1022

Banner Bạn nhà nông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1