Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3310/BC-SNN 15/09/2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022
2 3307/SNN-VP 15/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh
3 3305/SNN-KHTC 15/09/2022 Vv góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ Báo cáo thống kê cấp quốc gia
4 3298/SNN-KHTC 14/09/2022 V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 01-189:2019/BNNPTNT
5 3297/SNN-KHTC 14/09/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật
6 3291/SNN-VP 14/09/2022 V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Tỉnh
7 3289/SNN-VP 14/09/2022 V/v thực hiện Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 29/8/2022 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
8 3288/SNN-KHTC 13/09/2022 V/v ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ
9 3284/SNN-VP 13/09/2022 Vv triển khai thực hiện các Dự án của Bộ Công an về phòng, chống ma túy
10 3283/SNN-VP 13/09/2022 V/v tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
11 3282/SNN-VP 13/09/2022 Về việc triển khai Thông báo số 354/TB-VPUBND ngày 12/9/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh
12 3272/SNN-KHTC 13/09/2022 Vv triển khai thực hiện Công văn số 5668/BNN-KTHT ngày 29/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 3274/SNN-KHTC 13/09/2022 VV ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh về Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng BVMT cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (lần 2)
14 3271/SNN-KHTC 12/09/2022 Báo cáo tuần Thông tin tình hình sản xuất nông nghiệp (từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022)
15 3270/BC-SNN 12/09/2022 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2022 và kế hoạch đối ngoại năm 2023
16 3269/SNN-VP 12/09/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ
17 3260/BC-SNN 12/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra 09 tháng đầu năm 2022
18 3268/SNN-VP 12/09/2022 vv góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
19 3259/BC-SNN 12/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra quý III năm 2022
20 3247/SNN-KHTC 09/09/2022 V/v đề xuất đăng ký nội dung đưa vào Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023