VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1185/KH-SNN 15/04/2022 Kế hoạch Xây dựng kiểm tra rà soát avwn bản quy phạm pháp luật năm 2022
2 98/SNN-VP 11/01/2023 V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch số 112/KH-UBND
3 1447/BC-SNN 24/04/2023 Kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT
4 825/SNN-KHTC 08/03/2023 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
5 94/SNN-KHTC 11/01/2022 Vv đăng ký mua sắm tập trung 2022
6 691/QĐ-SNN 31/12/2021 Vv giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7 368/QĐ-SNN 31/08/2022 Vv công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
8 10/QĐ-SNN 07/01/2022 Vv công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
9 176/TTDVTC 02/12/2022 Vv thông báo KQLCNT gói thầu số 01: Mua máy vi tính để bàn, máy tính xách tay
10 157/TTDVTC 17/11/2022 Vv thông báo KQLCNT gói thầu số 02: Mua máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax
11 155/2022/TTK-TTDVTC 16/11/2022 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu số 02 mua máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax
12 416/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức Trần Văn Đông
13 413/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Trần Thị Ngọc Bích
14 414/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Trần Thị Tuyêt Hồng
15 412/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Nguyễn Thị Xuân Hương
16 411/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Trần Văn Em
17 410/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Huỳnh Phi Diễm
18 409/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Nguyễn Thị Hoàng Nữ
19 408/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Võ Trung Nguyên
20 407/QĐ-SNN 12/09/2022 Vv nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Lê Thị Thảo Hương