Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2669/BC-SNN 20/09/2021 Hoạt động Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ và lưu thông vật liệu trong tình hình dịch Covid-19 (Ngày 19/9/2021)
2 2667/SNN-KHTC 20/09/2021 V/v tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam - Chi nhánh Cờ Đỏ tổ chức thu hoạch lúa tại huyện Tháp Mười
3 2665/BC-SNN 20/09/2021 Báo cáo Kết quả sản xuất lâm nghiệp tháng 9 năm 2021
4 2666/SNN-VP 20/09/2021 V/v triển khai các nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông phục vụ phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15/9/2021
5 2663/BC-SNN 20/09/2021 Hoạt động Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ và lưu thông vật liệu trong tình hình dịch Covid-19 (Ngày 17/9/2021)
6 2664/TM-SNN 20/09/2021 V/v mời họp trực tuyến rà soát, tích hợp chinh sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh
7 2661/BC-SNN 20/09/2021 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2021 và xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2022
8 2660/BC-SNN 20/09/2021 Hoạt động Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ và lưu thông vật liệu trong tình hình dịch Covid-19 (Ngày 18/9/2021)
9 2656/SNN-KHTC 17/09/2021 V/v đẩy nhanh công tác đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng xây lắp 12 Tiểu dự án VnSAT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 2654/SNN-KHTC 17/09/2021 V/v tháo gỡ khó khăn trong việc thu hoạch cá tra giống của đơn vị
11 2652/SNN-KHTC 17/09/2021 V/v cung cấp thông tin hỗ trợ Covid19 trên địa bàn tỉnh
12 2648/SNN-TL 17/09/2021 V/v rà soát khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách về tài chính triển khai thực hiện Quyết định 553/QĐ-TTg
13 2646/SNN-KHTC 17/09/2021 V/v gia hạn thời gian tham mưu triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển ngành chế biến thuỷ sản giai đoạn 2021 - 2030
14 2643/BC-SNN 17/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 và đăng ký nội dung thi đua giai đoạn 2021-2025.
15 2645/TB-SNN 17/09/2021 Phân công trực Phòng chống dịch Covid-19
16 2641/SNN-KHTC 17/09/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017, định hướng phân cấp từ năm 2022 trên địa bàn Tỉnh
17 2639/SNN-KHTC 17/09/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành y hệ chính qui đào tạo theo đặt hàng tỉnh Đồng Tháp
18 2640/SNN-KHTC 17/09/2021 Vv đăng ký thời gian họp để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện tiêu chí Thu nhập của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới
19 2636/BC-SNN 17/09/2021 Hoạt động Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ và lưu thông vật liệu trong tình hình dịch Covid-19 (Ngày 16/9/2021)
20 2635/SNN-VP 16/09/2021 Về việc góp ý dự thảo ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC cuả ngành NN và PTNT