Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2024

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2024

Trong năm 2023, điểm số xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 7.72/14 điểm. Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2024.

Ngày 28/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện các nội dung tại mục VII, Quyết định số 1396/QĐ-UBND-HC xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử (có ký số giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và điện tử): Thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản đến và đi, đảm bảo 100% văn bản đi ký số đúng quy định.

2. Rà soát đề xuất TTHC đảm bảo các TTHC đủ điều kiện tiến tới TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình của đơn vị.

3. Tiếp tục đề xuất mô hình, cách làm hay để tăng tỷ lệ TTHC có phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình của đơn vị.

4. Đẩy mạnh tuyên tuyền người dân, doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với tình hình điều kiện của từng đơn vị để tăng tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình.

            5. Đảm bảo tỷ lệ 100% các máy tính đơn vị được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung theo Công văn số 4085/SNN-VP ngày 20/10/2023 V/v phối hợp triển khai phần mềm phòng chống mã độc tập trung.

            6. Tiếp tục rà soát, thống kê, lập kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực lên kho kết quả TTHC đảm bảo đạt tỷ lệ 100% tỷ lệ số hóa kết quả giải quyêt TTHC còn hiệu lực của đơn vị (thực hiện theo Công văn số 5202/SNN-VP ngày 28/12/2023 V/v rà soát, thống kê, lập kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực lên kho kết quả TTHC).

7. Đảm bảo 100% số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC của đơn vị (Hướng dẫn thực hiện theo 3530/SNN-VP ngày 14/9/2023 V/v ban hành tài liệu hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân và đội ngũ CB,CC,VC, người lao động trong việc thực hiện TTHC, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

            8. Đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ TTHC có đính kèm kết quả giải quyết TTHC điện tử của đơn vị.

9. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn công dân, tổ chức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí trực tuyến dưới nhiều hình thức (Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4510/SNN-VP ngày 14/12/2022 V/v đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí TTHC).

Nguồn: 697/SNN-VP

MV