Xuất bản thông tin

null Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Ngày 03/8/2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành Kế hoạch số 1663/KH-HĐĐGXH Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Description: G:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\QUI 3-2020\8. Mong Thuong_PTNT\3. KH danh gia 2020\danh gia sp.jpg

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh…) tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm; đảm bảo theo các quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP  và Quyết định 781/QĐ-TTg ngày 8/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP. Từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Thông qua việc đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, chọn ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần đa dạng phong phú sản phẩm chủ lực, đặc trưng, đặc sản địa phương phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; khuyến khích và tạo động lực phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động.

Các sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng ở cấp huyện đạt từ 3 sao trở lên và được Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Tỉnh năm 2020.

Theo Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đông Tháo dự kiến khoảng 138 sản phẩm tham gia, gồm: Ngành Thực phẩm: 97 sản phẩm; Ngành Đồ uống: 17 sản phẩm; Ngành Thảo dược: 02 sản phẩm; Ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí: 13 sản phẩm; Ngành vải, may mặc: 02 sản phẩm; Ngành Dịch vụ du lịch nông thôn bán hàng: 07 sản phẩm; và những sản phẩm tiềm năng khác (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh: trước ngày 01/10/2020; Thành phần hồ sơ: theo Hướng dẫn số 622/HD-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cấp tỉnh sẽ tố chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP chia làm 2 lần: lần 01dự vào ngày 02/11/2020 và lần 02 ngày dự kiến 16-18/11/2020.

Công nhận kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP  thực hiện trước ngày 25/11/2020. Tổ chức lễ công bố  kết quả đánh giá phân hạng và trao Giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao ngày 03/12/2020./.

Nguồn: 1663/KH-HĐĐGXH

                                                                                    Mộng Thường-VPĐP NTM tỉnh