Xuất bản thông tin

null Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Để triển khai thực hiện Chương trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ và của Hội đồng đánh giá, xếp hạng và Kế hoạch đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP năm 2021.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\QUY CHE\Capture.JPG

Trong đó quy chế ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh) là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá thực hiện: (1). Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản phẩm. Hướng dẫn trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, tổng hợp kết quả tiếp nhận sản phẩm, hỗ trợ tham mưu việc tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp; (2). Giữ mối liên hệ thường xuyên với các Ủy viên Hội đồng đánh giá, với đơn vị tư vấn để trao đổi thông tin, trao đổi công việc về công tác đánh giá, xếp hạng sản phẩm, báo cáo Chủ tịch Hội đồng đánh giá; tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá sản phẩm trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định cấp giấy công nhận; (3). Chủ trì xây dựng kế hoạch, kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng đánh giá, cấp Giấy chứng nhận được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm.

Theo Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Theo đó (1). Nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 01/10/2021. (2). Tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh lần, Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 02/11/2021; (3). Tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh lần 2, thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16-18/11/2021; (4). Công nhận kết quả , Thời gian thực hiện: trước ngày 25/11/2021 và (5). Tổ chức công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao Giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao, thời gian thực hiện: dự kiến ngày 03/12/2021./.

Chi tiết mời xem Quyết định số 652/QĐ-HĐĐGXH

                                                                                                Mộng Thường –VPĐP tỉnh