Xuất bản thông tin

null Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ và Quyết định Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá và phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ và Quyết định Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá và phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ và Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá và phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\QUI 3-2020\8. Mong Thuong_PTNT\4. BH Quy che hoat dong to OCOP\BHQĐ.jpg

Sản phẩm được chứng nhận OCOP năm 2019

Quy chế, quy định chức năng, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hội đồng đánh giá và tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm. Trong đó quy chế ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp Tỉnh) là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá thực hiện:Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm. Hướng dẫntrình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, tổng hợp kết quả tiếp nhận sản phẩm, hỗ trợ tham mưu việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp; Giữ mối liên hệ thường xuyên với các Ủy viên Hội đồng đánh giá, với đơn vị tư vấn để trao đổi thông tin, trao đổi công việc về công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm, báo cáo Chủ tịch Hội đồng đánh giá; tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá sản phẩm trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định cấp giấy công nhận; Chủ trì xây dựng kế hoạch, kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng đánh giá, cấp Giấy chứng nhận được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm.

Tại Quyết định ban hành Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Chương trình OCOP  năm 2020, Tổ trưởng tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình (OCOP) là Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của Tổ giúpviệc. Tổng hợp kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, tham mưu Chủ tịch Hội đồng đề nghị UBND Tỉnh cấp giấy công nhận sản phẩm OCOP theo quy định. Thực hiện trách nhiệm của thành viên Tổ giúp việc theo quy định./.

Chi tiết mời xem: 1210/QĐ-UBND-HC73/QĐUBND-TL

Mộng Thường-VPĐP