Xuất bản thông tin

null Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP (thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh) năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP (thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh) năm 2022

Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP (thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh) năm 2022

Để có cơ sở tham mưu Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Ngày 24/10/2022. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tổ chức họp thẩm định hồ sơ dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 (họp thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh) có 194 sản phẩm đề nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của 12 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Trong đó có 10 sản phẩm tham gia đánh giá nâng hạng, 43 sản phẩm tham gia đánh giá lại sau 03 năm công nhận và 141 sản phẩm mới.

Hình ảnh tại cuộc họp

Thời gian tổ chức họp đánh giá từ ngày 24/10/-15/11/2022. Sản phẩm được đánh giá, phân hạng theo bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 781/QĐ-TTg và Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 498/QĐ-HĐĐGXH ngày 16/5/2022 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Từng thành viên sẽ chấm điểm độc lập thông qua phần mềm và được thực hiện công khai cả trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo kết quả khách quan, minh bạch.

Tại buổi đánh giá, thành viên được phụ trách tiêu chí trình bày, giới thiệu sản phẩm trước cuộc họp. Sau đó, thành viên đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định.

Hình ảnh khảo sát thực tế tại thành phố Sa Đéc

Ngoài ra. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tổ chức thành viên Tổ giúp việc xuống khảo sát thực tế nắm tình hình tại thành phố Sa Đéc sản phẩm dự thi Sa Nhiên Garden thuộc bộ tiêu chí Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch Hộ kinh doanh Vườn hoa và Nghỉ dưỡng Sa Nhiên (Sa Nhiên Garden & HomeStay) và Hộ kinh doanh Nguyệt sản phẩm dự thi Bánh In của huyện Lấp Vò. Đánh giá nguồn nguyên liệu, chất lượng dịch vụ, hồ sơ minh chứng của các chủ thể tham gia OCOP năm 2022.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ được các thành viên thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng chất lượng và yêu cầu đề ra. Mục đích là để có sản phẩm OCOP đạt các tiêu chuẩn quy định, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được truy xuất nguồn gốc và bao bì đạt theo quy định./.          

                                                                                                Mộng Thường