Xuất bản thông tin

null Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động SX, KD tiếp thị các sản phẩm OCOP sau 03 năm công nhận trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động SX, KD tiếp thị các sản phẩm OCOP sau 03 năm công nhận trên địa bàn Tỉnh

Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động SX, KD tiếp thị các sản phẩm OCOP sau 03 năm công nhận trên địa bàn Tỉnh

         Thực hiện Công văn số 2019/VP-UBND, ngày 07/7/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm OCOP sau 03 năm công nhận.

        Để nắm bắt tình hình của các chủ thể OCOP trong thời gian tiếp tục đồng hành lắng nghe và chia sẽ định hướng cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế địa phương phát huy tài nguyên bản địa.

             Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong (Trường Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh)

Hình ảnh tại buổi khảo sát làm việc với chủ thể OCOP tại TP Hồng Ngự

Khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm OCOP sau 03 năm công nhận;

- So sánh doanh thu sản phẩm trước và sau khi được công nhận sản phẩm OCOP.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm trước và sau khi được công nhận sản phẩm OCOP.

- Tình hình tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tham gia các Sàn Thương mại điện tử.

- Sự quan tâm đầu tư, nâng cấp quy trình sản xuất, cải thiện bao bì, đầu tư nguyên liệu của chủ thể sau 3 năm công nhận sản phẩm OCOP.

- Sự tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ Sở ngành, địa phương của chủ thể trong chuẩn hoá, phát triển sản phẩm OCOP.

- Định hướng phát triển sản phẩm của chủ thể trong thời gian tới.

Hình ảnh tại buổi khảo sát làm việc với chủ thể OCOP tại huyện Hồng Ngự

Từ đó đề ra các giải pháp về hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiếp thị sản phẩm OCOP đến các thị trong và ngoài nước và đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm OCOP sau khi được công nhận theo thực tế địa phương./.

Mộng Thường