Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp - Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp - Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020

Để chuẩn bị tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 của tỉnh. Ngày 20/7/2020, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020.

Sản phẩm tiềm năng tham gia phát triển sản phẩm OCOP năm 2020

Theo đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia phân hạng sản phẩm OCOP; tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Quy chế hoạt động của Hội đồng; hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP của Tỉnh.

Ngoài ra, khi tổ chức họp đánh giá, phân hạng, tùy từng sản phẩm cụ thể mà Chủ tịch Hội đồng sẽ xem xét sự cần thiết để mời bổ sung thành viên thuộc các sở, ban, ngành Tỉnh hoặc đơn vị tư vấn có liên quan tham gia, góp ý kiến để đảm bảo chất lượng đánh giá của Hội đồng.

Song song đó, Cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm dự thảo các Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng; tham mưu thành lập Tổ Tư vấn giúp việc; xây dựng Quy chế hoạt động trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành và bố trí cơ sở, vật chất phương tiện, trang thiết bị khác, đảm bảo cho hội đồng hoạt động theo quy định pháp luật, đồng thời gửi Sở Nội vụ theo dõi, quản lý./.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 70 sản phẩm của 30 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao (gồm 23 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 47 sản phẩm đạt hạng 3 sao). Trong năm 2020 sẽ có, phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu sau:

- Đối với sản phẩm đạt chứng nhận OCOP năm 2019 sẽ nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao có 8 sản phẩm, nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao có 39 sản phẩm và Duy trì nâng chất 23 sản phẩm;

- Vận động, khuyến khích có hơn 100 sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP trong năm 2020, có ít nhất 50% sản phẩm dự thi sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Có 100% huyện, thị xã, thành phố tham gia dự thi đánh giá sản phẩm OCOP.

-Tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả 03 mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh (sản phẩm từ xoài huyện Cao Lãnh, sản phẩm từ sen huyện Tháp Mười và Đề án phát triển Làng văn hóa du lịch Sa Đéc, thành phố Sa Đéc).

Nguồn: Quyết định số 66/QĐ-UBND-TL

Huỳnh Mai VPĐPNTM TỈNH