Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 01 mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp có 01 mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo

Ngày 08/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Tại Quyết định này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt danh mục 13 mô hình thí điểm tại 13 tỉnh trong cả nước, trong đó Đồng Tháp có 01 mô hình, cụ thể “Dự án mô hình phát triển sản phẩm OCOP - Sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp”.

Ảnh minh hoạ (sưu tầm)

“Căn cứ vào danh mục mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo lập dự án/kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai theo quy định”, quyết định của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT nêu. Mục tiêu, nội dung thực hiện của các mô hình thí điểm phải phù hợp với yêu cầu, mục tiêu và nội dung của ơng trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo hiệu quả, tính bền vững của mô hình, giúp nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Nguồn vốn thực hiện mô hình, bao gồm: Vốn hỗ trợ từ Ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (vốn đầu tư phát triển) đã được phân bổ cho địa phương; nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác.

Nguồn Quyết định 799/QĐ-BNN-VPĐP

Nguyễn Hưng