Xuất bản thông tin

null Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương

Trang chủ Tin tức

Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương

Ngày 02 tháng 3 năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam ký ban hành Quyết định số 757/QĐ-BNN-VPĐP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Hội đồng OCOP cấp trung ương).

Theo Quyết định quy chế đối tượng áp dụng: (i) Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương (gọi tắt là Hội đồng OCOP cấp trung ương), Tổ tư vấn và Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng; (ii) Quy chế quy định quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch, các thành viên Hội đồng, Tổ tư vấn và Cơ quan thường trực Hội đồng.

Quy chế quy định hoạt động của Hội đồng OCOP cấp trung ương: (i) Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện đánh giá sản phẩm OCOP đạt yêu cầu sản phẩm 5 sao (cấp Quốc gia) theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Quyết định số 148/QĐ-TTg); (ii) Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương được tổ chức họp khi có mặt ít nhất 5/7 thành viên của Hội đồng; (iii) Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-T Tg.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2023\QUI 2-2023\4. M Thuong\1. Quy che hoat dong cua hoi dong danh gia\hinh.jpg

Hình ảnh Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham quan gian hàng OCOP tỉnh Đồng Tháp tham gia trưng bày tại Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngoài ra tại Quyết địn quy chế này cũng quy định Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng; Quy trình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm và Tổ chức thực hiện trong quá trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Trên cơ sở quy chế hoạt động của Hội đồng OCOP cấp trung ương, các địa phương nghiên cứu để kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, huyện phù hợp với các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 4609/QĐ-BNN-VPĐP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Mời xem Quyết định số 757/QĐ-BNN-VPĐP

                                                                                                            Mộng Thường