Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn hồ sơ cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh