Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững

Trang chủ Tin tức

Đồng Tháp: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ký ban hành Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.

Ảnh minh họa

Đây là đợt đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện, với mục đích thông tin và bồi dưỡng kịp thời những kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững trong toàn hệ thống chính trị và hệ thống giáo dục trên toàn tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng bao gồm: Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm có 04 chuyên đề về: (Chuyên đề 1) Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng năm 2030; (Chuyên đề 2) Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; (Chuyên đề 3) Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và (Chuyên đề 4) Kinh tế tập thể.

Hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2022.

Ngoài ra, theo kế hoạch này tỉnh còn thực hiện cập nhật vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục cho các đối tượng là học sinh, sinh viên chuyên ngành Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Nông học Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao Đẳng Công đồng Đồng Tháp; cán bộ, công chức, viên chức là học viên của Trường Chính trị Tỉnh. Nội dung cập nhật vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục bao gồm các chuyên đề chuyên sâu sau: Chuyên đề 1: tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo định hướng “Hợp tác -  Liên kết - Thị trường - Giảm giá thành - Tăng chất lượng - Chế biến tinh/Đa dạng sản phẩm”; Chuyên đề 2: xây dựng nông thôn mới: bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp xã, huyện giai đoạn 2021 - 2025; kiến thức về xây dựng làng thông minh; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các chính sách liên quan trong xây dựng nông thôn mới; Chuyên đề 3: Các kiến thức về công tác giảm nghèo bền vững: các chính sách về công tác giảm nghèo, mô hình giảm nghèo hiệu quả; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, giảm bất bình đẳng trong xã hội và Chuyên đề 4: Các vấn đề về kinh tế tập thể: kiến thức về hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới; kiến thức về tổ hợp tác; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện có thể linh động trong việc bố trí giảng dạy giữa các chuyên đề sao cho phù hợp yêu cầu thực tiễn; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguồn: 266/KH-UBND

Nguyễn Hưng