Xuất bản thông tin

null Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2021

Trang chủ Tin tức

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2021

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo các chi ủy chi bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nông nghiệp