Xuất bản thông tin

null Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Trang chủ Tin tức

Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Để triển khai thực hiện Chương trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ và của Hội đồng đánh giá, xếp hạng và Kế hoạch đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP năm 2021.