Xuất bản thông tin

null Công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023

Trang chủ Tin tức

Công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PCTN quý I năm 2023 đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nắm, tổ chức thực hiện.