Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện công tác thanh tra năm quý I năm 2022

Trang chủ Tin tức

Kết quả thực hiện công tác thanh tra năm quý I năm 2022

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,giống cây trồng; thức ăn chăn nuôi, thú y và thủy sản; thuốc thú y và thủy sản;  nuôi trồng thủy sản và sản phẩm nông lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp.