Xuất bản thông tin

null Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 54-QĐUBND-TL tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý  khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp  trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ về nông nghiệp; khuyến nông; quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn được giao quản lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Chi tiết mời xem Quyết định số 54-QĐUBND-TL

MV