Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Trang chủ Tin tức

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Ngày 15/9/2022. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam vừa ký ban hành Công văn số 6129/BNN-VPĐP chỉ đạo về  việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Hình ảnh ban giám khảo đánh giá sản phẩm OCOP tham gia sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2022 tại tỉnh Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 4 năm triển khai, Chương trình mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên cả nước. Đến nay, cả nước đã có 8.340 sản phẩm OCOP của 4.273 chủ thể được đánh giá, phân hạng đạt 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP đã và đang được người tiêu dùng đón nhận và từng bước khẳng định được chất lượng, giá trị trên thị trường.

Chương trình OCOP khẳng định sự phù hợp về định hướng, hiệu quả của một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (đất đai, tài nguyên, điều kiện địa lý, văn hóa và tri thức bản địa, khả năng sáng tạo và lòng tự hào của người dân...) và gia tăng giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Hình ảnh ban giám khảo đánh giá sản phẩm OCOP tham gia sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2022 tại tỉnh Đồng Tháp

Qua công tác kiểm tra, ở một số nơi vẫn còn tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trong công tác tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP. Vì vậy, để tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt các nội dung như sau:

- Căn cứ trên cơ sở Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 1.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về vùng nguyên liệu đặc trưng, văn hóa của địa phương, vùng, miền, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn...

- Ngoài ra, chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan kiện toàn hoặc tham mưu kiện toàn Hội đồng và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của địa phương theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21.8.2019; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 8.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan.

- Đặc biệt là công tác hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, huyện, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm OCOP sau khi được đánh giá, phân hạng. Rà soát, kiểm tra, đánh giá phân hạng lại các sản phẩm đã hết hạn theo quy định và xem xét thu hồi sản phẩm OCOP chưa bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định (nếu có).

Nguồn: Công văn số 6129/BNN-VPĐP

MộngThường