Xuất bản thông tin

null Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới

Trang chủ Tin tức

Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới

Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2022\QUI 3-2022\12. Mai PTNT\3. Phe duyet chuong trinh khung\Capture.JPG

Quang cảnh buổi tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới
tại huyện Châu Thành

Với mục tiêu đến năm 2025 có 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, ít nhất 80% cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, đối tượng tập huấn, bồi dưỡng:

- Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện: Cán bộ ở Trung ương, bao gồm: cán bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành, các đoàn thể; Cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh, cán bộ của các Sở, ngành, các đoàn thể, cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh; Cán bộ ở cấp cấp huyện, bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cán Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện.

- Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, thôn: Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và Ban giám sát cộng đồng; Cán bộ, công chức xã chuyên trách về nông thôn mới; cán bộ Đảng, đoàn thể xã; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn; Thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới cấp thôn; Cán bộ hợp tác xã; tổ trưởng các tổ hợp tác; chủ trang trại; nông dân tiêu biểu nòng cốt trên địa bàn xã.

- Đối tượng khác có liên quan: Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy thuộc các Viện nghiên cứu, trường; Cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông (báo, đài phát thanh, truyền hình...); Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu (doanh nghiệp, ngân hàn g, tổ chức phi chính phủ...).

Bên cạnh đó, nội dung tập huấn, bồi dưỡng gồm 19 chuyên đề và chia làm 3 nhóm: Nhóm 1 về các nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới (từ chuyên đề 1 đến chuyên đề 6); Nhóm 2 về các nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (từ chuyên đề 7 đến chuyên đề 15); Nhóm 3 về nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng nông thôn mới (từ chuyên đề 16 đến chuyên đề 19).

Ngoài ra, Quyết định còn giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trìổ chức biên tập tài liệu tham khảo theo các chuyên đề của Khung chương trình phục vụ triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng ở Trung ương và tại các địa phương; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ là giảng viên về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ thuộc cấp tỉnh và huyện.

Nguồn: 3360/QĐ-BNN-VPĐP

Huỳnh Mai - Văn phòng Điều phối Tỉnh