Xuất bản thông tin

null Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý và sử dung nguồn vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025

Trang chủ Tin tức

Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý và sử dung nguồn vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025

Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý và sử dung nguồn vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025

 Ngày 12/08/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BTC về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021- 2025 ban hành tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, số 321/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời việc sử dụng nguồn kinh phí hợp lý góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2022\QUI 3-2022\6. Mong Thuong_VPĐP\6. Thong tu cua BTC\Capture.JPG

Hình ảnh sản phẩm OCOP tham gia trưng bày tại Hội chợ

Nguồn kinh phí sử dụng cho các nội dung đặc thù của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó đối với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), như sau: (i) Hỗ trợ triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; (ii) Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); (iii) Hỗ trợ tăng cường chuyển đổi số trong truyền thông; xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP; (iv) Hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP; (iv) Hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên thực tế; (v) Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm OCOP.

Xem chi tiết Thông tư số 53/2022/TT-BTC

                                                                                                                                                                                                                                                Mộng Thường