.::Trang thong tin dien tu So NNPTNT::.
Nghe bài Cỡ chữ : A- A A+
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Văn Bảnh-P1-TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp                                  

Điện thoại : (067) 3859.103. Fax: (067) 3853.412                         

Email: ttknkn.snn@dongthap.gov.vn hoặc khuyennongtonghop@gmail.com


I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

- Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ  thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư và ứng dụng công nghệ mới về nông nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh nhằm hướng dẫn, trợ giúp nông dân phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản.

- Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Mục tiêu của khuyến nông, Khuyến ngư:

1. Nâng cao nhận thức về chủ chương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh doanh cho người sản xuất.

2. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

3. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia khuyến nông, khuyến ngư.

- Nguyên tắc hoạt động:

1. Xuất phát từ nhu cầu của người sản xuất và yêu cầu phát triển nông nghiệp, thủy sản.

2. Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp với người sản xuất và giữa người sản xuất với nhau.

3. Xã  hội hóa hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

4. Dân chủ, công khai, có sự tham gia tự nguyện của người sản xuất.

5. Các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư phải phù hợp, phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn; ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng sản xuất hàng hoá phục vụ cho yêu cầu xuất khẩu.

- Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp có nhiệm vụ sau đây:

1. Xúc tiến thương mại và thông tin, tuyên truyền:

a) Tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến  điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, thủy sản.

b) Xuất bản, hướng dẫn và cung cấp thông tin đến người sản xuất bằng các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

2. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo:

a) Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

b) Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

c) Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập trong và ngoài nước. 

3.Xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ:

a) Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với từng địa phương và nhu cầu của người sản xuất.

b) Xây dựng các mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

c) Chuyển giao kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn ra diện rộng.

4.Tư vấn và dịch vụ:

a) Tư vấn, hỗ trợ chính sách, pháp luật về: thị trường, khoa học công nghệ, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh về phát triển nông nghiệp, thủy sản.

b) Dịch vụ trong các lĩnh vực: tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, giá cả, xây dựng dự án, cung ứng vật tư kỹ thuật, thiết bị và các hoạt động khác có liên quan đến nông nghiệp, thủy sản theo quy định của pháp luật.

c) Tư vấn, hỗ trợ phát triển, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch.

5. Hợp tác quốc tế về khuyến nông, khuyến ngư:

a) Tham gia các hoạt động về khuyến nông, khuyến ngư trong các chương trình hợp tác quốc tế.

b) Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông, khuyến ngư với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

            6. Ứng dụng công nghệ mới về nông nghiệp:

            Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT:

a) Đánh giá khả năng phù hợp các tiến bộ kỹ thuật với điều kiện kinh tế xã hội của các vùng trong tỉnh trước khi quyết định đưa ra đại trà.

b) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất của ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Một số công tác chuyên môn khác:

1. Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác dự báo thị trường nông sản và thủy sản;

2. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh;

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao;

4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông, khuyến ngư đối với cấp huyện, cấp xã;

5. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Nông nghiệp và PTNT; tham mưu đề xuất đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý;

6. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

7. Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và Sở Nông nghiệp và PTNT giao;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Sở Nông nghiệp và PTNT giao;

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY


1. Ban lãnh đạo đơn vị gồm có: Giám đốc và 03 Phó giám đốc

2. Các phòng chức năng gồm 04 phòng:

- Phòng Tổng hợp.

- Phòng Khuyến nông Trồng trọt

- Phòng Khuyến nông Chăn nuôi - Thuỷ sản.

- Phòng Xúc tiến thương mại và Huấn luyện.

3- Trạm khuyến nông cấp huyện (09 huyện, 01 thị xã Sa Đéc, 01 Thành phố Cao Lãnh)

4- Cán bộ xã, Phường: gọi là Khuyến nông viên, bố trí ở các xã và một số phường có làm công tác nông nghiệp đô thị.